De Stichting heeft ten doel, het behouden en in standhouden van de blusboot ‘De Weer’ en al hetgeen,
in de ruimste zin, met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
b. Het in standhouden van de blusboot;
c. Het verstrekken van informatie over de blusboot;
d. Het promoten van het belang tot behoud van historische vaartuigen;
e. Het deelnemen aan (historische) evenementen.

Geen winstoogmerk

De Stichting heeft niet ten doel winst te maken.

 

De Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland p/a het Scheepvaart Museum Amsterdam
heeft 22 december 2015, de Weer onder nummer 3044 ingeschreven in Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)