Doel

De Stichting heeft ten doel, het behouden en in standhouden van de blusboot ‘De Weer’ en al hetgeen,
in de ruimste zin, met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
b. Het in standhouden van de blusboot;
c. Het verstrekken van informatie over de blusboot;
d. Het promoten van het belang tot behoud van historische vaartuigen;
e. Het deelnemen aan (historische) evenementen.

Geen winstoogmerk

De Stichting heeft niet ten doel winst te maken.

 

De Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland p/a het Scheepvaart Museum Amsterdam
heeft 22 december 2015, de Weer onder nummer 3044 ingeschreven in Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN)