Gegevens van de Stichting m.b.t. ANBI

Naam
Stichting Blusboot De Weer

Gegevens Belastingdienst
RSIN nr. 8557 75 142

URL
www.stichtingblusbootdeweer.nl

Adres

Lijsterbesstraat 39| 1505TJ  Zaandam
M. 06-13837891
E. secretaris@stichtingblusbootdeweer.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel, het behouden en in standhouden van de blusboot ‘De Weer’ en al hetgeen, in de ruimste zin, met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
b. Het in standhouden van de blusboot;
c. Het verstrekken van informatie over de blusboot;
d. Het promoten van het belang tot behoud van historische vaartuigen;
e. Het deelnemen aan (historische) evenementen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
a. Zorgdragen voor een optimale technische en operationele staat van de boot;

b. Het houden van een transparante en toegankelijke administratie;
c. Het deelnemen aan culturele en educatieve evenementen en manifestaties;
d. Onderhouden van goede contacten met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
e. Het verwerven van benodigde middelen door benaderen van bedrijfsleven en fondsen;
f. Zoeken naar historische verbreding door samenwerking met de verschillende Zaanse  Brandweerkringen;
g. Streven naar de vorming van een Zaans brandweermuseum.

Bestuur

Voorzitter:

M. Tavenier
Koning Williamstraat 1, 1502 RH Zaandam
M. 06-43465016 (na 18.00 uur)
E. voorzitter@stichtingblusbootdeweer.nl

Secretaris:
A. Esteie
Lijsterbesstraat 39 1505 TJ Zaandam
M. 06-13837891
E. secretaris@stichtingblusbootdeweer.nl

Penningmeester
P.Dijkstra
Zuivelstraat 60 1445 MK  Purmerend
T. 0299-845466 of M. 06-30975455
E. penningmeester@stichtingblusbootdeweer.nl

Beloningsbeleid
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

De Stichting voldoet aan de volgende voorwaarden

a.De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang;
b. De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
c. De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
d. De bestuurders en/of beleidsbepalers van de Stichting beschikken niet over het vermogen van de instelling alsof
het hun eigen vermogen is.
e. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
Daardoor zal het eigen vermogen beperkt blijven;
f. De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
g. Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
h. De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting Blusboot De Weer en de status Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Motivatie voor aanvraag
De Stichting zet zich in voor de verbreding van de kennis over de bijzondere relatie van de verschillende

voormalige brandweerkorpsen in de Zaanstreek (vanaf 1974 Zaanstad), met de industrie.
Door de houten pakhuizen, huizen en industriemolens, die samen het eerste industriegebied van Europa vormden, was brandgevaar steeds aanwezig.
Het is het streven van de Stichting om de geschiedenis van de Zaanse brandweerkorpsen en het nog aanwezige brandblusmateriaal samen te voegen tot een Zaans brandweermuseum.    

Het belastingvoordeel voor begunstigers van een culturele ANBI
Voor begunstigers van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beleidsplan 2016
Primair
Het bestuur van de Stichting ziet het als haar eerste taak, de blusboot in technische en operationele staat te houden. Voor de status van de boot als ‘varend monument’, zullen voorzieningen die waren aangebracht
voor inzetbaarheid als blusvaartuig en duwboot van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, zo veel als mogelijk worden verwijderd. Daarmee zal het uiterlijke beeld van de boot, bij oplevering in 1958, worden teruggebracht.
Om met de boot ook passagiers te kunnen vervoeren tijdens rondvaarten langs het monumentale, industriële complex van de Zaanstreek wordt deze uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en reddingmiddelen.

Ligplaats
Het laat zich aanzien, dat de ligplaats bij de Wilhelminasluis, waar de boot vanaf oplevering heeft gelegen, voorlopig nog gebruikt kan worden.

Planologische ontwikkelingen van het gebied om de sluis maken het evenwel noodzakelijk om uit te zien naar een tussenoplossing of naar een definitieve plaats langs de Zaan.
Bij het onderzoek naar een definitieve locatie zijn reeds enkele mogelijke locaties genoemd. Belangrijk daarbij is de historische setting. En de wisselwerking van de geschiedenis van brand blussen vanaf de Zaan met de beoogde locatie(s). In dat verband worden de Hemmes, de Zaanse Schans en Wormerland genoemd.

Samenwerking
Het bestuur van de Stichting zal zich inzetten voor een optimale samenwerking met de Gemeente Zaanstad, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de actieve en oud-brandweerlieden van de verschillende brandweerkringen in Zaanstad. Het is het streven van de Stichting om aan te sluiten bij andere samenwerkingsverbanden van historische schepen in Nederland.

Inkomsten uit vaartochten
In de maanden april t/m september zullen vaartochten worden georganiseerd en zal worden deelgenomen aan manifestaties, door derden georganiseerd. Door deze vaartochten zullen inkomsten worden gegenereerd.

Fondswerving
In 2016 zal worden begonnen met het werven van de financiële middelen, nodig voor het operationeel houden en het aanpassen van de technische voorzieningen, alsmede voor de ligplaats. Daarvoor zullen speciale acties worden opgezet. Het bedrijfsleven, waarmee de brandweer een hechte band heeft, zal bij de acties worden betrokken. Zodra de benodigde middelen voor de definitieve ligplaats (met museale voorzieningen) bekend zijn, zullen het bedrijfsleven en de bekende fondsen (ook EU) worden benaderd. Voor deze inspanningen zullen een fondswervings- en een Public Relations commissie worden opgezet.


Voor begunstigers van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

[gview file=”https://stichtingblusbootdeweer.nl/wp-content/uploads/2016/03/De-Weer-Investeringen-2016.pdf”]

Terugblik over 2015 (Verslag)

Op 1 mei 2015 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tot het afstoten van de blusboot ‘De Weer’ en deze  over te dragen aan het Veiligheidsmuseum PIT in Almere.
Kort daarna heeft een aantal actieve en oud-brandweerlieden zich gebogen over het behoud van het brandweervaartuig voor de Zaanstreek.

Het besluit van het van het bestuur van de VrZW was gebaseerd op de bevindingen van de Antea Group,
neergelegd in een omvangrijk rapport dat op 25 september 2014 werd uitgebracht.
De leden van de initiatiefgroep ‘Behoud Blusboot De Weer’ konden zich grotendeels vinden in de
rationele bevindingen van de Antea Group. Dat gold echter niet voor het overdragen van de blusboot aan het Veiligheidsmuseum.

De blusboot De Weer is onlosmakelijk verbonden met de industriële geschiedenis van de Zaanstreek. De motivatie om de boot op 4 oktober 1957 in gebruik te nemen, werd ingegeven door de enorme brand in het Zaansch Veem op 15 oktober 1954.
Met haar leeftijd van 58 jaar heeft de boot de status van ‘Varend Erfgoed’. Van Zaans Varend Industrieel
Erfgoed. De leden van de initiatiefgroep wisten en weten zich daarin gesteund door de Vereniging Zaans Erfgoed.

Met de wetenschap dat zij zich verzekerd wisten van voldoende draagvlak, hebben de leden van de initiatiefgroep op 9 november 2015 besloten tot de oprichting van de Stichting Blusboot De Weer.
De Stichting zet zich in voor het behoud voor de Zaanstreek van ‘De Weer’ en de instandhouding van het
bijzondere monument.

Belangrijke data:

1 mei 2015 Besluit tot uitdienststelling.
4 oktober 2015 Blusboot uit dienst gesteld.
21 oktober 2015 Bemanningsleden en enkele oud-commandanten nemen besluit tot behoud van de van de boot als Zaans Industrieel Erfgoed.
2 december 2015 Stichting Blusboot De Weer opgericht. Overeenkomst met VrZ-W.:
31 december 2015 Overdracht van de boot

images